Psychologie

Archetypy

12. prosince 2009 v 18:22
Archetypy jsou jakési pravzory jednání a pocitů a vůbec celého fungování lidské společnosti, které se opakovaly a opakují po celou dobu lidské existence.. Jejich teorii vyslovil C.G. Jung.

Některé typy archetypů:
 • archetyp matky
 • archetyp otce
 • archetyp anima a animus - žena a muž v pohlavním smyslu
 • archetyp stínu - něco, co si nechceme připustit, odvrácená strana, ale i instinkt
 • archetyp moudrého starce x archetyp velká matka příroda
 • archetyp self - celistvá osobnost (nevědomí, podvědomí, vědomí)

Erich Fromm

29. listopadu 2009 v 10:10
Informace
 • narodil se v roce 1900 a zemřel v roce 1980
 • pocházel ze židovské rodiny
 • byl to psycholog, sociolog, filosof
 • studoval sociologii
 • zajímal se o kulturní psychoanalýzu, o psychologii náboženství a úpadku kapitalistické společnosti, věnoval se antropologickému psychologismu a částečně existencialismu
 • věnoval se hlavně mechanismům vzájemného působení psychologie a společenských činitelů v procesu formování osobnosti
Pojmy
 • koncepce sociálního charakteru - způsob jak se člověk vztahuje k okolí
 • asimilace - získávání a osvojování věcí
 • socializace - vytváření vztahů k lidem a k sobě samému
 • sadismus, masochismus
 • poruchy asimilace
Poruchy asimilace
 • receptivní orientace - konzumní, zájmy a přání určovány zvnějšku
 • vykořisťovatelská orientace - egoismus, ostatní lidi vnímám jako prostředek dosáhnutí svého cíle
 • tržní orientace - rozvíjím své vlastnosti, které jsou ekonomicky využitelné, své okolí i sám sebe posuzuji jen z hlediska tržní hodnoty
 • hromadivá orientace - obklopuji se věcmi, abych se cítil bezpečně, hromadění majetku, citů apod.

Periodizace vývoje lidského jedince

27. listopadu 2009 v 19:29
 • Prenatální období - od početí až po narození; určité psychické funkce a reakce
 • Novorozenecké období - 0-1 měsíc; důležitý je kontakt s matkou
 • Kojenecké období - do 1 roku; rychlý rozvoj dítěte po stránce senzomotorické i emocionální, formování prvních trvalejších sociálních vztahů, které se netýkají jen matky
 • Batolecí období - 2-3 roky; rozvoj jemné motoriky, lidské komunikace, nápodoba, postupné odpoutávání se od matky, vrstevnické vztahy
 • Předškolní období - do 6-7 let; dítě používá řeč k regulaci svého chování, překračuje rámec své rodiny, hry s vrstevníky, převaha názorného myšlení, formuje se svědomí
 • Mladší školní věk - 6- 11(12) let; první známky pohlavního dospívání, rozvoj myšlení i sociálních vztahů, rozvoj sebepojetí a sebehodnocení
 • Období pubescence = puberta - 11 - 15 let; období plné biologických, psychických i sociálních změn
 • Období adolescence - 15 - 20(22) let; postupné osamostatňování od původní rodiny, prohloubení vztahu k vrstevníkům, rozvoj sexuality, volba povolání a profesní příprava
 • Časná a střední dospělost - od 20-25 do 40-45 let; období zralosti, plná realizace pracovní činnosti, manželství a rodičovství
 • Pozdní dospělost - od 40-45 let do 65 let; změna rodinných vztahů, vrcholný profesní vývoj
 • Stáří - změna sociálního zařazení člověka, částečné změny osobnostních rysů

Carl Gustav Jung

16. listopadu 2009 v 9:33 | Prinzeschen
Informace
 • narodil se roku 1875 a zemřel v roce 1961
 • jeho otec byl protestantský farář → Jung měl s otcem velmi pěkný vztah, přejímal jeho názory
 • vystudoval medicínu a psychiatrii
 • švýcarský psycholog a psychoterapeut
 • zakladatel analytické psychologie
 • zkoumání příčin a léčby schizofrenie
 • pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filozofie
 • zabýval se experimentální psychologií
 • vyvrátil některé Freudovy teorie (čímž bylo narušeno jejich přátelství)
 • zabýval se vědomím a nevědomím a vztahy mezi nimi
Pojmy
 • psychická realita
 • transcendentní funkce
 • vztahy mezi vědomím a nevědomím - různé druhy duševních nemocí
 • psychologické typy - introvert a extrovert
 • čtyři základní funkce lidské psychiky (myšlení, cit, vnímání, intuice)
 • Bytostné Já
 • symbolismus nevědomých projekcí
 • popření oidipovského komplexu (důvodem byl i jeho špatný vztah s matkou)
 • komplexy - "já" (selbst) - vnitřní obraz; "já" (ich) - projevování navenek; kolektivní nevědomí
 • archetypy - pravzory jednání a pocitů, pravzory celé lidské existence

Vývoj libida

14. listopadu 2009 v 10:31 | Prinzeschen
Libido je pohlavní pud (pud lásky).

 • 1.fáze orální - 0-18 měsíců; kojení sací reflex, uspokojování orální potřeby
 • 2.fáze anální - 18 měsíců - 3 roky; vyprazdňovací funkce, 1. ovladatelný věc, pocit hrdosti či pokoření
 • 3.fáze falická - kolem 3 roku; autoerotická fáze, objevuje se oidipovský nebo electřin komplex

Sigmund Freud

14. listopadu 2009 v 10:25 | Prinzeschen
Informace
 • narodil se v roce 1856 a zemřel v roce 1939
 • byl Žid ( problémy v pozdějším nacistickém období → emigrace)
 • vystudoval lékařskou fakultu
 • studoval hypnózu
 • věnoval se psychoanalýze
 • léčení poválečných neuróz a hysterie
 • byl to pesimista s vysokým stupněm sebekontroly a s obscesivním chováním
 • vydal 14 sebraných svazků
Období jeho práce
 • 1. období: preanalytické, hypnotické, katarktické - do publikování Výkladu snů
 • 2. období: překladatelské období, období topografického modelu
 • 3.období: klasické období, období strukturálního modelu

Základní myšlenky
 • nevědomí - podvědomí - vědomí
 • metoda volných asosiací
 • libida - pohlavní pud, pud lásky
Dílo:
 • Nárys vědecké psychologie
 • Studie o hysterii
 • Výklad snů
 • Psychopatologie všedního života
 • Vtip a jeho vztah k nevědomí
 • Tři úvahy o sexuální teorii
 • Totem a tabu
 • Truchlení a melancholie
 • Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci
 • Psychoanalytické chorobopisy
 • K uvedení narcismu
 • Mimo princip slasti
 • Masová psychologie a analýza já
 • Ego a Id
 • Útlum, příznak a úzkost
 • Budoucnost jedné iluze
 • Nespokojenost v kultuře
 • Konečná a nekonečná analýza

Směry a přístupy v psychologii

12. listopadu 2009 v 18:30 | Prinzeschen
 • Experimentální psychologie - zajímá se o paměť, myšlení, reakce na podněty, dráždění smyslových orgánů různými podněty. Jejím představitelem byl W.Wundt.
 • Behaviorismus - předmětem zkoumání je lidské chování - především jeho vnější projevy. Zpočátku se hodně zajímal o reakce organismu na podněty z vnějšku. Za zakladatele je považován J.B. Watson.
 • Tvarová psychologie - zabývá se lidskou psychikou jako celkem. Vychází z toho, že duševní procesy je třeba chápat jako celky. Významnými představiteli jsou W. Köhler a K. Lewin.
 • Kognitivní psychologie - pracuje s modelováním psychických procesů včetně paměti, vykládá poznávací procesy jako zpracovávající informace.
 • Hlubinná psychologie = psychoanalýza, klade důraz na význam nevědomí, je to obecná teorie a psychoterapeutická metoda léčení psychickýh poruch. Významnými představiteli byli E.Fromm, S. Freud, C.G.Jung...
 • Humanistická psychologie - orientuje se na seberealizaci člověka, chápe člověka jako aktivního tvůrce svého života. Důraz klade na prožívání životních situací, to jak člověk vnímá sám sebe a jak prožívá to, co se kolem děje. Představitelé - A.H.Maslow a C.R. Rogers.

Psychologie

12. listopadu 2009 v 18:10 | Prinzeschen
Psychologie je věda o psychice(duši). Název se skládá ze slov psycho(psyché), což znamená duši a ze slova logos, což znamená věda.
Psychologie se dělí na:
 • obecná psychologie - zkoumá nejobecnější zákonitosti a složky lidské psychiky(vznik psychiky, působící vlivy), zkoumá nejjednodušší procesy a stavy jako je např. paměť, emoce, myšlení
 • psychologie osobnosti - zajímá se o člověka a utváření jeho psychiky
 • psychologie vývojová - zkoumá vývoj psychiky v jednotlivých stádiích jedince
 • psychologie sociální - zajímá se o vztahy a sociální prostředí
Psychologické obory jsou obory lidské činnosti, v nichž se setkáváme s psychologií. Psychologie se uplatňuje téměř ve všech oborech. Známe např. psychologii sportu, umění, reklamy, politickou psychologii, psychologii vojenskou, poradenskou, forenzní, pedagogickou či klinickou.

Vývoj psychologie
Psychologie vznikla již ve starověku - přesně ve starověkém Řecku. Víceméně se dá říci, že ji založil lékař a filozof Hyppokrates. Ten také definoval první psychologické pojmy jako je temperament či charakter. Psychologie ve starověku nebyla samostatným oborem - byla součástí filozofie.
Středověk znamená pro psychologii dobu temna. Zaviněno to bylo křesťanstvím, které mělo netolerantní přístup k duševně nemocným lidem. Nemocní se zavírali do vězení, upalovali se či jinak popravovali. Často byli považováni za posedlé.
V novověku přišel významný zlom - byly založeny blázince. Vůbec první zkoumanou nemocí byla hysterie. V 18.století se psychologie osamostatnila jako vědní obor. Z této doby pocházejí i velikáni psychologie - S. Freud a C.G. Jung.
 
 

Reklama